Modificació Instruccions Regata XXI Lliga social del Club de Mar

S’han fet Modificacions en l’apartat 23 de les instruccions de Regata de la XXI Lliga social del Club de Mar. L’apartat modificada resta de la següent manera:

23.- PUNTUACIONS I CLASSIFICACIONS

23.1 – Cada una de les proves es considera com una regata individual pel que fa a la obtenció de la puntuació de la prova.
23.2 – Per a las classificació de cada prova, s’aplicarà el sistema temps sobre temps; s’aplicarà la norma del RTC 203.2(B).
23.3.- Per l’assignació de punts de cada prova s’utilitzarà el “Sistema de Puntuación Baja” descrit a la regla A4.1 del RRV, amb la següents modificacions:
– Nomes es tindran en compte per obtenir les puntuacions de la prova els vaixells que hagin participat en aquella prova, o com a mínim el seu patró hagi assistit a la reunió de patrons. Aquests es consideraran DNS.
– Els empats es resoldran d’acord amb els criteris establerts al RRV per aquestes situacions.
23.4.- La puntuació de la Lliga per a cada vaixell, tant pel que fa a cada grup com a la classificació general, es farà sumant els punts obtinguts en cada prova.
Als vaixells que no hagin participat en alguna de les proves tindran una puntuació igual al nombre de vaixells totals inscrits a la Lliga mes un punt.
Qualsevol prova que se anul·li, després d’una senyal de Aplaçament a l’aigua, d’Atenció, de Preparació o de Sortida, als vaixells que hagin estat navegant a la vora de la línea de sortida se’ls atorgarà un (1) punt (sempre que s’hagin identificat amb el Comitè de Regates), i per tant la prova serà considerada vàlida a efectes de la classificació general. A la resta de vaixells se’ls considerarà DNC. Aquesta prova no es considerarà a l’hora de fer desempats.
Les proves anul·lades a terra no comptabilitzaran a cap efecte.
23.5.- S’aplicarà, per a cada vaixell, un descart obligatori per cada tres proves puntuades, del total de proves realitzades durant la Lliga Social.